Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing met kopers en huurders.
1.1 Klanten
Bij bestelling aanvaardt de klant te contracteren volgens onderhavige bepalingen, waarvan slechts kan worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van DLB Productions bvba, verder vernoemd als DLB. Iedere nieuwe klant is verplicht een kopie van zijn identiteitskaart af te geven, BTW nummer, bankrekeningnummer alsmede - in geval van een rechtspersoon- bewijs van publicatie van de statuten van de betreffende vennootschap in het Belgisch Staatsblad, bewijs van zaakvoerder of gemachtigde van de vennootschap en bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen met vermelding van het ondernemingsnummer. De betaling gebeurt bij de ophaling van het materiaal in het geval van een huur of op het einde van de werken bij overhandiging van de tapes in het geval van een prestatie met technici. Na drie huurovereenkomsten kan de klant vragen een volgende overeenkomst in rekening te brengen. Op alle door verkopers-verhuurders gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
1.2 Betaling
Prestaties, verhuringen, verkoop van materiaal en kopie- en duplicatiewerken alsmede aanvullende kosten zijn contant betaalbaar bij ophaling van de goederen op de laatste dag van de levering van de prestaties. Voor klanten die over een door DLB goedgekeurde rekening courant beschikken voor prestaties en verhuringen, zijn de facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder verdere aanmaning vanaf de factuurdatum conventionele verwijlintresten verschuldigd zijn a rato van 1,5 % per maand. Bovendien worden de onbetaalde bedragen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van 1.000 euro. Klanten kunnen in geval van laattijdige betaling de voordelen van een door DLB toegekende rekening courant verliezen. Tapes die worden verkocht voor de opnamen of kopieën worden niet teruggenomen.

2. Overige diensten
2.1 Prestaties van technici
De dagelijkse prestaties met inbegrip van verplaatsingen kunnen maximum 10 uren bedragen en worden geleverd tussen 6u en 23u. Een halve dag is maximum 5u. Overuren of nachtelijke werkuren worden extra aangerekend. Het is aan de technicus om naar eigen oordeel te beslissen om al dan niet zijn prestaties voort te zetten en tegelijk een optimale kwaliteit te garanderen. De technici kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor achterstand ten gevolge van oncontroleerbare oorzaken gedurende het transport (weersomstandigheden, opstoppingen, ongevallen of douane defecten). In geval van een prestatie in de ochtend op meer dan 100km van de gebouwen van DLB is het raadzaam op voorhand ter plaatse een hotel te reserveren. Als de klant zelf het materiaal levert kan DLB niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de staat van het geleverde materiaal. Verplaatsingen van de technici van DLB op het moment van hun terugkeer zijn ten laste van de klant. Alle aanvullende kosten voor de technici (reizen, parkeerkosten, vrachtvervoer, maaltijden, drank hotel, enz) zijn ten laste van de klant. Dergelijke kosten die rechtstreeks door DLB zouden worden gedragen worden verhoogd met 15% voor het dekken van de administratiekosten.

3. Kopieën en duplicaten van tapes

DLB kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor slechte kwaliteit van de tape of de beelden die door de klant worden geleverd. Bij een ongeval tijdens de omzetting of het kopiëren verbindt DLB zich ertoe blanco tapes met dezelfde lengte te leveren. Tegen DLB kan geen klacht worden ingediend voor enige beschadiging die betrekking zou hebben op de inhoud van de geleverde tape. De klant wordt geacht SABAM te hebben betaald voor de reproductie- en distributierechten van beelden en klanken die aan DLB werden geleverd voor het maken van kopieën. In geen geval kan DLB aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijk verzuim door de klant. De master tapes en de kopieën worden onder verantwoordelijkheid van DLB bewaard gedurende de kopieer -werkzaamheden en 24 uur daarna. Na die periode kan DLB niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van de master tapes of kopieën. De klant is er wel toe gehouden om het bedrag voor het geleverde werk te betalen. De duurtijden die in rekening worden gebracht beginnen bij het eerste geluid of het eerste beeld en eindigen bij het laatste beeld of het laatste geluid. Elke buitengewone behandeling geeft aanleiding tot een aanvullende facturering van een technicus. Elk kopieer- of duplicatiewerk en de levering van tapes is contant betaalbaar bij ophaling van de goederen. De duplicatietarieven omvatten nooit de prijs van de tapes de hoezen en de BTW. De klant kan die tapes voor kopieën zelf leveren; ddeze moeten vrij zijn van geluid- en beeldsignalen. De klant kan een korte voorstelling van de kopie in de lokalen van DLB vragen. Eens dat het werk aan de klant is afgeleverd kan geen enkele klacht met betrekking tot het werk ontvankelijk worden verklaard. Ophaling en terugbezorging van het materiaal met koerierdiensten, de uitgevoerde werken en de master worden slechts met een koerierdienst verstuurd als het volledige bedrag van de werken vooraf werd betaald. De verzending per koerierdienst gebeurt ten laste en onder verantwoordelijkheid van de klant. DLB kan zich er toe belasten onder rembours aan huis te leveren. De prijs van de levering wordt bepaald voor vertrek van de koerier. Elk werk impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van deze voorwaarden die in geen geval door de voorwaarden van de klant kunnen worden vervangen. DLB behoudt zich het recht voor van retentie van de master en kopieën zolang de betaling niet is gebeurd.

4. Rechten en publiciteit

De rechten op het gebruik en de verspreiding van de videotapes die worden opgenomen door cameramensen van DLB blijven eigendom van DLB tot de integrale betaling van de factuurbedragen die op het geleverde werk betrekking hebben. De betaalde facturen gelden als akte van afstand van rechten ten gunste van de klant (zie SABAM). DLB beschikt over het recht op kopieën van de rushes of de eindproducten (voor eigen kosten) die door de eigen technici zijn opgenomen om deze te gebruiken voor de montage van een showreel voor DLB.

DLB garandeert dat de rushes van het eindproduct niet commercieel zullen worden uitgebaat (opslag, stockshots, promotie van derde, enz) De beelden bestemd om te worden verdeeld over een televisienetwerk of in bioscoopzalen waarvan het programma begin- en eind titels bevat, dient de namen van de technici en hun functie tijdens de opnames te tonen met de vermelding DLB Productions.

5. Annulatie
Indien een opdracht geannuleerd wordt binnen 1 week prior de voorziene opdracht zal een forfait worden doorgerekend van 100,00 euro per opdracht ( plus de eventuele extra kosten die specifiek voor de betreffende opdracht zouden zijn voorzien op vraag van de klant).
Indien een opdracht geannuleerd wordt 24h voor de opdracht aanvang wordt een halve dagtarief aangerekend van 350,00 euro per opdracht ( plus de eventuele extra kosten die specifiek voor de betreffende opdracht zouden zijn voorzien op vraag van de klant).


6. Auteursrechten
Door het ondertekenen van de bestelbon aanvaardt de opdrachtgever de verplichting DLB te vrijwaren voor aanspraken van derde in verband met eventuele auteursrechten. Wanneer daar aanleiding toe bestaat en voor zover de wet en de gebruiken dit erkennen wordt het auteursrecht van al haar personeel door DLB uitgeoefend. DLB behoudt zich dan ook het exclusieve recht voor over alle technische rechten van door de afgeleverde opdrachten zoals het verveelvoudigen, het monteren en hermonteren en het kopiëren op welk danige wijze ook. Deze opsomming is niet limitatief. Op vraag van de opdrachtgever wordt vooraf de prijsofferte per kopie opgemaakt.

7. Stockeren opname/montage tapes/files.
Tapes worden enkel gearchiveerd op aanvraag van de klant. Mits extra betaling worden deze tapes dan één jaar gestockeerd. Daarna wordt er een forfaitaire prijs gerekend per jaar. Digitale files kunnen op vraag van de klant geachriveerd worden, echter deze dienen eerst op een drager geplaatst te worden (harde schijf of optical disc). Hiervoor zal er een prijs afgesproken worden voor de drager met de klant.

8. Duplicatie en montage.
De kwaliteit van het door ons te leveren werk wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van het door opdrachtgever aangeboden materiaal. Wij zullen evenwel de hoogst mogelijke kwaliteit trachten te bereiken, welke haalbaar is met het bij ons ingeleverde materiaal. Met betrekking tot bij ons in bewaring gegeven mastertapes garanderen wij dat het materiaal (meestal videotapes) op de door de fabrikant voorgeschreven wijze door ons wordt opgeslagen. Na een periode van één jaar kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. wedergebruik van deze materialen meer aanvaarden. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid van het eindproduct. Na visie kan de klant niet meer terugkomen op eventuele misspellingen of fouten in de montage. Aanpassingen worden extra gefactureerd. Ook bij afgifte van een master DVD of master tape draagt de klant verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze master. Wanneer met de opdrachtgever overeengekomen is, dat het door ons vervaardigde product en de aan ons ter beschikking gestelde materialen op een vastgestelde datum aan ons bedrijf afgehaald zullen worden, zullen wij, wanneer zulks niet uiterlijk binnen een week is geschied, gerechtigd zijn deze materialen ongefrankeerd en aangetekend aan opdrachtgever te retourneren.

9. Studio
Onze studio is geopend tijdens kantooruren. Op aanvraag kan dit ook buiten deze uren zonder meerkost. Het is verplicht een technieker bij de studio te huren.

10. Geschillen – bevoegdheid
Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen en het Vredegerecht van Antwerpen. Wij behouden ons het recht voor om de gewone bevoegdheidsregels toe te passen.

Home